MimED 2016 Sonuçları belli oldu

12.12.2016

MimED 2016 JÜRİ RAPORU                                                                                                               10-11 Aralık 2016

İnternet üzerinden yapılan birinci eleme 19 – 29 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Yönetim kurulu kararı ile ön eleme süreci içerisinde verilen notların en yükseğinin dikkate alındığı belirtilmiştir. Tüm uyarı ve açıklamalara rağmen üzerinde isim ve kimlik bilgileri bulunan paftalar bu süreç içerisinde değerlendirme dışı bırakılmıştır.

MimED 2016 jürisi 10 Aralık 2016 tarihinde İTÜ Taşkışla yerleşkesi 203 koridorunda saat 10.30’da Ozan AVCI [araş.gör.dr., itü], Sevince BAYRAK GÖKTAŞ [y.doç.dr., mef / so? mimarlık ve fikriyat], İnci KALE BASA [doç.dr., odtü], Maria José PIZARRO [prof., uni.pol.de madrid, rueda pizarro arquitectos], Gökçeçiçek SAVAŞIR [doç.dr., deü], Erhan VURAL [mimar, ytü, aboutblank], Belkıs ULUOĞLU [prof.dr., itü] ve Tülin VURAL ARSLAN [doç.dr., uludağ üniversitesi] katılımlarıyla toplanmıştır. Jüri üyeleri Neil SPILLER [prof., university of greenwich] başka bir görevlendirmesi olduğu gerekçesiyle ve Sinan KAFADAR [mimar, itü, metex design group] sağlık sorunları nedeniyle oturuma katılmamışlardır.

Jüri raportörleri H. Furkan BALCI, Meltem BASLO, Berrak KIRBAŞ AKYÜREK ve Bengi NAR MimED 2016 Mimarlık Öğrencileri Yarışması’na dijital birinci elemeyi geçen

1. sınıf kategorisinde 41 adet,

2. sınıf kategorisinde 75 adet,

3. sınıf kategorisinde 109 adet,

4. sınıf kategorisinde 45 adet

olmak üzere toplam 270 projenin gönderildiğini; bu projelerin kategorilerine göre ayrılıp numaralandırıldıklarını bildirmişlerdir. 1 proje pafta üzerinde sahibinin kimlik bilgilerinin bulunması dolayı değerlendirme dışı bırakılmış; 1 proje ise iki kere gönderilmiştir. Sonuçta 270 proje ön elemeyi geçerek gönderilmiş ancak 268 proje değerlendirmeye alınmıştır.

Jüri öncelikle projelerin değerlendirilmesine ilişkin göz önünde bulundurulması öncelikli kriterler üzerinde uzlaşmaya varmıştır. Bu kriterler:

-Projenin konusu ve veriliş biçiminden çok, verilen tasarım problemine öğrencinin yaklaşımının göz önünde bulundurulması,

-Proje sürecinde sarf edilen entelektüel emek ve gerçekleştirilen araştırmanın temsil edilmiş olması,

-Yenilikçi, deneysel ve yaratıcı yaklaşımların desteklenmesi,

-Bağlam (fiziksel, toplumsal, kültürel, tarihsel) ile kurulan ilişkinin değerlendirilmesi,

-Kavramsal çerçeve, mekân ve bağlam arasından kurulan ilişkilerin önemsenmesi,

-Projelerin kendi içlerinde tutarlı ve bütünlüklü olması,

-Sunum ve ifade teknikleri açısından projenin anlaşılır ve okunabilir olması,

-Öğrencinin içinde bulunduğu akademik yılın gerektirdiği birikime sahip olması olarak belirlenmiştir.

Dijital ön elemeyi geçen tüm projelerin değerlendirilip, raporların yazılmasına karar verilmiştir.

Jüri üyeleri kişisel incelemelerinden sonra proje sayısının çokluğundan dolayı iki gruba ayrılarak değerlendirmelerde bulunmuşlardır. İlk gün değerlendirmeler 22.00’ye kadar sürmüştür.

Jüri 11 Aralık 2016 Pazar günü saat 10.00’da tekrar bir araya gelmiş ve 4. tura kalanları toplu olarak proje başında tartışmış ve ödül gruplarına karar vermiştir.

 

1. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede M16-10048, M16-10299, M16-11151, M16-11241, M16-11654, M16-12013, M16-12017, M16-12029, M16-12158, M16-12784, M16-12812,M16-12851, M16-12935, M16-13027, M16-13882, M16-13984, M16-14647, M16-14763, M16-14968, M16-16052, M16-16228, M16-16337, M16-16520, M16-16724, M16-17143, M16-17895, M16-18308, M16-18405, M16-18421, M16-18558, M16-18928, M16-18994, M16-19234, M16-19615 ve M16-19712 kod numaralı projeler elenmiştir.

İkinci elemede elenen projelere dair jüri raporu:

1005 Statik mekân anlayışından uzaklaşarak deneysel bir çalışma gerçekleştirilmesi olumlu bulunmuştur. Ancak bu çaba mekânsal parametreler üretememiştir, öneri duygulara hitap etmekte yetersiz kalmaktadır. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1007 Tektonik arayışı olumlu bulunmakla beraber, mimari bir mekân tariflediği düşünülmemiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1011 Üretimin mimari bir beceri ile ortaya konması olumlu bulunmuştur ancak herhangi bir yenilikçi arayışın olmaması eleştirilmiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1012 Yenilikçi arayışlardan uzak, bağlamsız ve belirli bir mekânsal olgunluğa eriştirilememiş bir proje olduğu düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1015 Mekânı ergonomik açıdan incelemiş olması olumlu bulunmuştur. Ancak, mimari bir ürün ortaya konmakta yetersiz kalmıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1017 Açık-Kapalı mekân hiyerarşisine yaklaşımı olumsuz bulunmuştur. Bununla beraber bağlamsal ilişkilerinin zayıf olduğu düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1021 Önerinin yönsüz bir geometri ile hareket etmesi olumlu görülmüştür. Ancak projenin anlamsallığı bakımından yeterince irdelenmemiş olduğu düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1022 Strüktür ve örtü denemeleri olumlu karşılanmıştır. Tarihsel bağlama karşı aldığı tavır ise eleştirilmiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1026 Bina zarfının çözümlemelerindeki olgun tavır olumlu olarak nitelendirilmiştir. Yenilikçi bir tavır takınmaması ise eleştiriyle karşılanmıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1028 Belirli bir yenilikçi tavrı olmasına karşın, yeterli mekânsal olgunluğa ulaşmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1030 Tasarım sürecinin başlangıcı olumlu bulunmakla beraber, önerinin mekânsallaşmamış, salt bir strüktürel arayış olarak kalmış olması eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1037 Yenilikçi bir mimari arayış olmadığı düşünülmüştür. Proje konut tipolojilerinin konvansiyonları içinde kaldığına yönelik eleştirilerle karşılanmıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1039 Yenilikçi ve özgün bir arayışı olmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

Üçüncü elemede elenen projelere dair jüri raporu:

1003 Önerideki kavramsal altyapı arayışı olumlu bulunmakla birlikte, biçimlerin kayalıklarla kurduğu ilişkiler ve biçimin gerekçelendirilmemiş olması olumsuz bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1006 Duvarın konvansiyonel bir yapı elemanından ziyade mekân kurucu bir eleman olarak ele alınması olumlu bulunmuştur, ancak projenin yeterli olgunluğa erişemediği düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1008 Önerinin eskizlerindeki hassasiyet, yere karşı tavra yeterince yansımamıştır. Mimarinin yalnızca bir kabuktan öteye gidememiş olması eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1009 Kütle organizasyon denemeleri olumlu bulunmuştur. Ama özgün düşünce üretmeye dair bir arayışın görülmediği düşünülmüştür. Açıklama metninin daha gelişkin olması beklenmektedir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1010 Mimari yaklaşım son derece olumlu bulunmakla birlikte, kategorisinden beklenen kavramsal arayışın yeterince geliştirilmemiş olması eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1013 Saçağın hacimsel yorumlanışı olumlu bulunmuştur, ancak kavramsal önermeler mekânsal boyuta taşınamamıştır. Biçim kaygısından anlamsal boyuta geçilemediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1014 Kütlenin parçalanmasına yönelik çabaları ve araştırıcılığı olumlu bulunmuştur. Ancak sonuç ürün bu araştırıcılıktan izler taşımamış, öneri konvansiyonlar dahilinde kalmıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1018 Projenin merkezine aldığı hikaye ilgi çekici olmakla birlikte, hikayenin biçime yansıması yeterli bulunmamıştır. Hikayenin mekânsallaştırılmasına ve temsil edilmesine dair eksiklikler eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1019 Önerinin barındırdığı hikaye kuvvetli bulunsa da, mekânsal bağlama geçişin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1020 Önerinin kavramsal kurgusu ve grafik anlatımı başarılı bulunmakla beraber, projenin yeterli mimari olgunluğa erişemediğine kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1023 Kavramsal arayışı olumlu bulunmakla birlikte, tektonik çözümlemeler yeterli bulunmamıştır. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1024 Önerinin kullandığı metaforu biçime tercüme etmeyi denemesi olumlu bulunmuştur. Biçimin fiziksel mekândaki karşılığının problemli olmasının olumsuz olduğu düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1027 Önerinin düşünsel arayışının yeterince geliştirilemediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1029 Kullandığı metaforu biçime dönüştürmeye çalışması olumlu bulunmuştur, ancak biçimin bu yerle ilişkili bir anlamsallığa sürüklenemediği düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1031 Önerinin taşıdığı toplumsal duyarlılık, mekâna yeterince yansımamıştır. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1032 Projenin taşıdığı niyetlerin mimari bakımdan yeterince olgunlaşmadığına kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1033 Doğadan aldığı referanslarla mimarlığa bilimsel ve parametrik yaklaşımı olumlu bulunmakla birlikte, bağlama karşı abartılı tutumu eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1034 Projenin esneklik anlayışı olumlu bulunmuştur, ancak yapısal ağırlıklı tasarım, üretilebilecek yeni mimari biçimler bakımından yeterince incelenmemiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

1035 Önerinin sirkülasyon etrafındaki artikülasyonu olumlu bulunmuştur, ancak projenin yeterli mimari olgunluğa ulaşmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1036 Projenin esneklik kaygısı olumlu bulunmuştur, ancak mekânsal pratikleri yeterince irdelememiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1040 Doğadan aldığı referanslarla mimarlığa bilimsel ve parametrik yaklaşımı olumlu bulunmakla birlikte, kategorisinin gerektirdiği mekânsal arayışın yeterince geliştirilmemiş olduğu düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

1041 Geliştirdiği mimari dil olumlu bulunmakla beraber, kategorisinin gerektirdiği deneyselliğe yeterince yaklaşmaması ve analizde ele aldığı biçimde geliştirmemesi eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

Dördüncü elemeye dair jüri raporu:

Dördüncü elemeye kalan 6 projenin ödül grubunu oluşturmasına kara verilmiştir. Buna göre 1016 sıra numaralı M16-13413 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne, 1002 sıra numaralı M16-10458 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne, 1001 sıra numaralı M16-10039 rumuzlu proje, 1004 sıra numaralı M16-11616 rumuzlu proje, 1025 sıra numaralı M16-15535 rumuzlu proje ve 1038 sıra numaralı M16-19299 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

1016 - M16-13413 Başarı Ödülü

Projenin kavramsal ele alınışında tutunduğu metaforun bağlamsal yorumlanışı olumlu bulunmuştur. Mekânsal kurgudaki tektonik denemeler ve strüktür arayışı ile bunların plan ve kesit düzlemindeki ifadeleri kategorisi içerisinde güçlü görülmüştür. Tasarım sürecinin bağlam, kavramsal yaklaşım, deneysel araştırma ve temsiliyet özelinde çok yönlü olarak geliştirilmesi takdir edilmiş, oy çokluğu ile BAŞARI ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

1002 - M16-10458 Teşvik Ödülü

Kentsel yaşama katılımda çeşitli sorunlarla karşılaşan engellilere karşı geliştirdiği duyarlı tutum olumlu bulunmuştur. Bunun mekânsal yansımaları, seçilen biçim ve temsili güçlü bulunmuştur. Konumlandığı alan ve suyla kurduğu kesit ilişkisi olumludur. Bu nedenle oy çokluğu ile TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

1001 - M16-10039 Jüri Özel Ödülü

Projenin konumlandığı özel coğrafyanın koşullarının irdelenişi, mekânsal kurgusunun şiirsel yapısı ve programı ile kurduğu ilişki olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

1004 - M16-11616 Jüri Özel Ödülü

Topografik örtünün yarattığı akışkan mekânın fonksiyonunun kullanıcılar tarafından belirlenmesi, mekân tasarımındaki aktör kavramının sorgulanması ve hayal edilen mekânların temsiliyeti olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

1025 - M16-15535 Jüri Özel Ödülü

Projenin ele alındığı kent dokusu ve parsel özelindeki problemlere karşı tutumu, fonksiyonu ve kullanıcıları arasındaki ilişkiyi mekân çözümüne yansıtması olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

1038 - M16-19299 Jüri Özel Ödülü

Projenin üzerinde bulunduğu kent parçasının hafızasının yorumlanarak mekân organizasyonunun temelini oluşturması sonucu ortaya çıkan mimari tutum olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

2. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede M16-20130, M16-20249, M16-20297, M16-20394, M16-20495, M16-20586, M16-20598, M16-20818, M16-20989, M16-21087, M16-21342, M16-21541, M16-21769, M16-22122, M16-22358, M16-22392, M16-22610, M16-22807, M16-22841, M16-22963, M16-23091, M16-23146, M16-23332, M16-23568, M16-23894, M16-24201, M16-24430, M16-24446, M16-24645, M16-24705, M16-25629, M16-26089, M16-26324, M16-26390, M16-26491, M16-26495, M16-26497, M16-26568, M16-26606, M16-26670, M16-27156, M16-27694, M16-27817, M16-28017, M16-28098, M16-28166, M16-28214, M16-28674, M16-28779, M16-29020, M16-29425, M16-29828, M16-29873, M16-29921, M16-29968 ve M16-29969 kod numaralı projeler elenmiştir.

İkinci elemede elenen projelere dair jüri raporu:

2002 Proje, odağını kentsel bağlam üzerine kurmasına rağmen mimari çözümleri bunu karşılamadığı için oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2004 Projenin modülerlik üzerinden üçüncü boyutta vadettiği mekânsal zenginliğin plan ve kesitlerde karşılığının bulunmaması, çevre ve mekanların birbiriyle kurduğu ilişkinin yetersiz olması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2006 Projeyi kent ölçeğinden başlayıp bina ölçeğine kadar belirli bir aşamaya kadar getirmesine rağmen, projenin vadettiği mekansal zenginliği bina bazında karşılamaması nedeniyle oy çokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2007 Projenin ana fikir, yerle kurulan ilişki, program ve strüktür yorumundaki çabaya karşın projenin bütüne dair fikir üretemediği, eklektik kaldığı gözlenmiş, oybirliğiyle elenmiştir.

2008 Yaratmaya çalıştığı atmosfer ve senaryonun güçlü olmasına rağmen fikrin mekansal karşılığı bulunamadığından oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2012 Projenin çıkış noktası olan bir kentin ana fikrini başka bir mekâna ve işleve uyarlama yaklaşımı olumsuz bulunarak oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2017 Projeyi farklı ölçeklerde ele almaya, çözmeye çalışması olumlu bulunmakla birlikte topografyayla olan ilişkinin zayıflığı, programın yapay kurgusu ve sirkülasyon kurgusunun yoksunluğu nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2024 İç mekan kurgusundaki arayışlara rağmen çizimlerin ve çevreyle ilişkinin yetersizliği nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2045 Ara mekan arayışları olumlu bulunmakla birlikte çok karakteristik bir çevrede çalışılmasına rağmen onu dikkate almadığı için oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2054 Projenin çıkış noktası olan Antik bir kentin başka bir mekâna ve işleve uyarlama yaklaşımı olumsuz bulunarak oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2069 Projenin kent dokusuyla ilişkisizliği ve üretilen biçimin zorlayıcılığı nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2071 Açık-kapalı mekân arayışları olumluyken kentsel bağlamının çok zayıf olması nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2075 Açık, yarı açık mekân ilişkilerindeki olumlu arayışlara rağmen proje programıyla ilişkisiz bulunmuş ve yeterli olgunluğa erişmediği gözlenmiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

Üçüncü elemede elenen projelere dair jüri raporu:

2001 Strüktür ve malzemeyle olan denemeler olumlu bulunmakla birlikte yakın çevreyle olan ilişkide zafiyetler görülmüştür. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2003 Projenin sürdürülebilirlik kavramına getirdiği yorum ve çevresiyle kurduğu ilişki ve fikrin mimari ifadesi olumlu bulunmakla birlikte önerilen içe kapalı kabuğun iç mekânlara gün ışığı alma konusundaki zafiyeti nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2005 Kent ölçeğinde mülteci sorununa getirdiği yaklaşım olumlu bulunmakla birlikte projenin mekânsal kurgusu yeterli bulunmamıştır ve oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2013 Projenin, programı yorumlayışındaki ölçek kaygısı olumlu bulunmakla birlikte, biçimin potansiyelinin iç mekâna yansıtılamaması, açık ve kapalı mekân ilişkilerinin yetersizliği nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2015 Yerelle kurduğu ilişki olumlu bulunurken mekânsal yorumlamaları yeterince gelişmediği kanaatine varılarak oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2016 Ölçek bağlamında köyle kurulan ilişki olumlu bulunmakla beraber köyün dokusuyla olan bağlantısı belirsiz kalmıştır. Programın mekânsallaşması zayıf bulunarak oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2018 Toplumsal bir soruna çözüm getirmeye çalışması, avlu kurgusu olumlu bulunmakla beraber cephe kurgusunun ve mekânsal ilişkilerin zayıf olduğu gözlenmiş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2020 Avlu çevresinde kurulan mekân örgüsü olumlu bulunmakla birlikte kullanılan strüktürün bağlam ile ilişkisi zayıf bulunmuş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2021 Projenin sosyal mekân olgusu üzerinden geliştirilmesi olumlu olmasına rağmen bunun mekânsal karşılığının tam olarak bulunmaması nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2022 Projenin güncel toplumsal soruna yaklaşımı olumlu bulunmasın rağmen iç mekan kurgularındaki ciddi hatalar nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2023 Fragman ölçeğinde güçlü imge ve mekân üretmekle beraber projenin genel kurgusunda bu tavrın sürdürülememesi nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2025 Mülteci sorununa geliştirdiği yaklaşım olumlu bulunup buna getirilen mekânsal önerilerin yeterince olgunlaşmadığı gözlenmiştir, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2026 Mekânı deneyim üzerinden kurup atmosfer yaratmaya çalışması olumlu bulunurken bu yaklaşımın mekânsal karşılığında ve topoğrafyayla ilişkisinde aksaklıklar gözlenmiştir, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2027 Mekânı şekillendiren avlu fikri olumluyken yapının bağlamla kurduğu ilişki ve temsili yetersiz bulunmuş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2029 Yere özgü sorunlara cevap araması ve önerdiği program çeşitliliği olumlu bulunmakla beraber mekânsal çözümlerindeki zafiyet nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2030 Düşey yaşam kavramı olumlu bulunmakla beraber sirkülasyon mekânı üzerinden ortaklaştırılmaya çalışılan mekân karşılığını bulamadığı için oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2031 Toplumsal bir soruna karşı geliştirdiği yaklaşım ve bunun mekânsal karşılığındaki arayışlar olumlu bulunmakla beraber çevresiyle kurduğu ilişkide ve bunun üçüncü boyuttaki biçimsel yansımasında zafiyetler görülmüştür ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2032 Bu yoğun kent parçasında mekansal çeşitlilik ve yeşil alan yaratma çabası olumlu bulunup farklı kotlarda kent dokusuyla kurduğu ilişkinin takip edilememesi nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2033 Projeyi dolaşım üzerinden kurmaya çalışması olumlu bulunmakla beraber arazisiyle ve bağlamıyla kurduğu ilişkinin sorunlu olduğu gözlenmiş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2034 Mekânsal deneme çabaları olumlu görülmesine karşın oluşturulan strüktür yetersiz bulunmuştur, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2036 Toplumsal bir soruna getirdiği kavramsal yorum ve ifadesi olumlu olmakla birlikte bunun mekânsal organizasyon ölçeğinde geliştirilememiş olması eleştirilmiş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2037 Mekânsal çözümlerde belirli bir olgunluğa erişmiş olmasıyla beraber yerinin, bağlamının anlaşılamaması eleştirilmiş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2038 Mevcut yapıya bir parazit kurguyla yaklaşma çabası, değişken mekânlar yaratma niyeti olumlu bulunmakla beraber bu önerinin yeterince olgunlaşmadığı gözlenmiş, mekânların okunamaması eleştirilmiştir, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2039 Topoğrafya ve peyzajla geliştirdiği ilişki olumlu iken yaşantıya dair ipuçları yetersiz bulunmuştur, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2040 Peyzaj yaklaşımları olumluyken iç mekân kurgusu zayıf bulunmuş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2041 Projenin kentsel mekâna dahil edilme biçimi olumlu bulunurken üçüncü boyuttaki çevreyle ilişkileri zayıf bulunmuş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2042 Kentsel ölçekte aldığı kararlar olumlu bulunurken strüktürünün sahip olduğu açık yapı fikri mekâna yansıtılamamıştır, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2043 Projenin konuta getirdiği farklı yorum ve mekânları bir senaryo eşliğinde ifade ediyor olması olumlu bulunmuş, fakat konutu örten kabukla iç mekanların bütünleşmiyor oluşu eleştirilmiş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2044 Projenin detaylı olarak çalışılmış olması olumlu bulunmuşken çevreyle kurulan ilişkinin zayıf kalması, sinema ve kafe fonksiyonlarına alternatif bir yaklaşım geliştirilememiş olması eleştirilmiştir. Oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2046 Projenin kentsel boşluğu organize etmedeki deneysel çabası olumlu görülmekle birlikte bu çabanın mekânsal olarak karşılıksız kalması, çevreyle kuruluna ilişkideki yetersizlik nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2047 Konut projesinde mekânsal çeşitlilik yaratma çabası olumluyken topoğrafya ve manzarayla olan ilişkisi sorunlu bulunmuş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2049 Projenin kütüphane kavramını yeni bir yaklaşımla ele alıyor olması olumlu bulunurken ölçeğe dair problemleri nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2050 Mimari programın yenilikçi yorumu zengin bulunurken açık ve yarı açık mekânların potansiyelleri yeterince keşfedilmemiştir. Yapı ölçeğinin Kentsel dokuya uygunluğu sorgulanmıştır. Projenin oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2051 Projenin transparan bir sirkülasyon fikri iyi bir başlangıç noktası olmakla birlikte plan ve kesitler eksik olduğu için yeteri kadar bilgi bulunamamış, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.  

2052 Projenin tüketim kültürüne getirdiği eleştiri, alışveriş ve mezarlık gibi iki farklı programı bir arada düşünme denemesi olumlu bulunmakla beraber mekânsal çözümlemeler yetersiz bulunmuş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2053 Tarihsel bir olguyu sorunsallaştıran projenin mimari ifadesi olumlu bulunmakla beraber mekânsal çözümlerin ve yapının içinde bulunduğu fiziksel çevre ile kurduğu ilişkideki yetersizlik nedeniyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2055 Projenin yapısal ölçekteki parçalı kurgusu ve farklı kesit denemeleri olumlu bulunmakla beraber kentsel ve kamusal mekanla kurduğu ilişkinin yeterince düşünülmediği gözlemlenmiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

2056 Projenin önerdiği açık sirkülasyon fikri olumlu görülmekle birlikte kütlelerin birbiriyle ilişkisiz kaldığı eleştirisi getirilmiş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2058 Projenin mekânsal kurgudaki çabası olumluyken kentsel örüntüyle ilişkisi zayıf bulunup plan çizimlerinin eksikliği nedeniyle projenin geneli anlaşılamamıştır, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2059 Projenin biçimsel ve iç mekân çözümlerindeki arayışına karşın, çevreyle kurulan ilişki ve konut programına getirdiği öneri yetersiz bulunarak oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2060 Projenin kamusal mekânı artırma çabası olumlu bulunup bu düşüncenin mekâna yansımadığı gözlemlenmiş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2061 Kentle kurmaya çalıştığı ilişkisi olumlu olarak değerlendirilen projenin mekânsal çözümlemeleri eklektik bulunmuş ve ölçeğinin fazla büyük olduğu gözlenmiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.  

2064 Tüketim pratiklerini ve kentsel bağlamı eleştiren yaklaşımı olumlu bulunan projenin vadettiği program çeşitliliğini mekâna yansıtamadığı kanaatiyle oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2065 Anafikir ve senaryo tutarlılığı ve deneyselliği olumlu bulunurken; geliştirilen mekânsal çözümlerin yetersiz olduğu gözlenmiş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2066 İç avlu fikri ve iç mekân önerileri olumlu bulunan projenin zemin kotta mevcut dokuyla kurduğu ilişkinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2067 Kent içerisindeki bir ara mekânı değerlendiren projenin yer seçimi olumlu bulunmakla birlikte modüler sistemin potansiyelini tam olarak kullanılmadığı düşünülmektedir ve mevcut çizimler yetersiz bulunmuştur. Oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.  

2068 Ziyaretçileri bir saçakla yönlendirip yapıya ulaştırdığı kurgu ve mevcut çevresel verilerle kurduğu ilişki olumlu bulunmuş, açık-yarı açık-kapalı mekân kurgusu ve mekân çözümlerinin yeterince gelişmemiş olduğu görülmüş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2070 İç mekândaki sokak arayışı ve mekânın karmaşıklık seviyeleri olumlu bulunurken ana fikrin dışlaştırılması yeterince güçlü bulunmamıştır. Oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2072 Kent dokusuna yerleşim biçimi olumluyken; yapıdaki yaşantıya ilişkin izler bulunmaması eleştirilmiş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

2074 Araziye yerleşim kararları ve farklı deneyimler üzerinden projeyi geliştirme çabası olumlu bulunurken üç boyutlu ifadeler ile iki boyutlu çizimler örtüşmediği için proje tam anlaşılamamıştır. Oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

Dördüncü elemede elenen projelere dair jüri raporu:

2009 Göktaşının parçalanmasından yeryüzünde yeniden biçimlenmesine uzanan olay zincirine dayanarak geliştirilen senaryo güçlü bulunmuştur ancak bu senaryonun mimariye dönüşümünün, programatik ve mekânsal olarak yeterince gelişmediği düşünülmüştür.

2014 Önerinin, Tophane’deki mekânsal olarak oldukça karmaşık olan bir kesişim noktasında, içinde kamusal işlevler içeren bir konut bloğu önermesinin güçlü olduğu düşünülmüş; buna karşın yapının kent ve topoğrafya ile kurduğu ilişkilerin ve bu ilişkilerin sağlayacağı mekânsallaşmaların yeterince gelişmediği, önerilen taşıyıcı sistemin mekânlar ve programlar ile örtüşmediği gözlemlenmiştir.

2063 Arazide yer alan mevcut binanın yeni önerilen senaryo ile mimari olarak ilişkilendirilmesi ve mimari temsillerde iç mekânlardaki yaşam senaryoları güçlü bulunmuş ancak projenin topoğrafyaya yaptığı keskin müdahale ve mevcut yeşil alanlarla olan ilişkisi eleştirilmiştir.

2035 Önerinin programı daha küçük hacimlere bölmesi sonucu topoğrafya ve doğa ile kurduğu ilişkiler ve ortaya çıkan açık ve yarı açık alanlar olumlu bulunmuş, ancak bu ilişkilerin sağladığı olasılıkların yapının iç mekân kurgusuna yansıtılmadığı düşünülmüştür.

Elemeler sonrası kalan 7 projenin ödül grubunu oluşturması kararlaştırılmıştır. Buna göre 2048 sıra numaralı M16-26435 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 2028 sıra numaralı M16-24085rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne; 2010 sıra numaralı M16-21783 rumuzlu proje, 2011 sıra numaralı M16-21821 rumuzlu proje, 2019 sıra numaralı M16-22901 rumuzlu proje, 2057 sıra numaralı M16-27731 rumuzlu proje ve 2073 sıra numaralı M16-29899 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuşlardır.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

2048 - M16-26435 Başarı Ödülü

Ana fikrini güncel bir sorun olan hız ve mekân ilişkisi özelinde kuran ve bir makine gibi çalışan ve yol üstünde konumlanan projenin önerdiği mekânlarda farklı bir kurgu ve deneyim sunuyor olması ve bu mimari fikri destekleyen temsil araçlarını kullanışındaki olgunluktan ötürü oyçokluğuyla BAŞARI ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

2028 - M16-24085 Teşvik Ödülü

Alışılmış bir tipoloji olan konuta getirdiği nitelikli yaklaşımı; mekânı yaşantı üzerinden kuruyor olması; mahalle ölçeğinde önerdiği yeni deneyim ve paylaşım biçimlerindeki hassasiyeti; fikrini ifade etme biçimlerindeki tutarlılık ve olgunluk nedeniyle oyçokluğuyla TEŞVİK ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

2010 - M16-21783 Jüri Özel Ödülü

Zeminini kamuya açarak farklı kullanım biçimleri sunan projenin önerdiği sistem; onun mekânsal organizasyonundaki incelikli yaklaşım ve ifade biçimlerindeki olgunluk nedeniyle oybirliğiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

2011 - M16-21821 Jüri Özel Ödülü

Mevcut çevre verilerini göz önünde bulundurarak mekân organizasyonunu oluşturan proje, mimari programın apaçıklığı ve mütevazi yaklaşımı, doğayla kurduğu ilişkiyi mimari programa dahil etmesi nedeniyle oybirliğiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

2019 - M16-22901 Jüri Özel Ödülü

Ana fikrini ütopyanın kavramsallaştırılması üzerinden kuran projenin önerdiği programın mekânsal karşılıkları ve bunların ifade biçimlerindeki tutarlılığı ve olumlu yaklaşımı nedeniyle oybirliğiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

2057 - M16-27731 Jüri Özel Ödülü

Güncel toplumsal problemleri sorunsallaştıran projede kentsel ölçek-konaklama ilişkisinin kurulma çabası ve mimari ifadesindeki yetkinlik nedeniyle oybirliğiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

2073 - M16-29899 Jüri Özel Ödülü

Senaryosunu yüzer-göçer olma hali üzerinden geliştiren ve alışılmış bir tipoloji olan konaklamayı denizde olmanın gerektirdiği detaylarda öneren projenin araştırmacı ve deneysel tavrı; bunun mimari ifadesindeki bütünlüğü nedeniyle oybirliğiyle JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

 

3. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede M16-30134, M16-30243, M16-30280, M16-30461, M16-30765, M16-30783, M16-30949, M16-31101, M16-31205, M16-31209, M16-31337, M16-31377, M16-31801, M16-31847, M16-32112, M16-32124, M16-32175, M16-32611, M16-32734, M16-32742, M16-32830, M16-32907, M16-33524, M16-33866, M16-33924, M16-33993, M16-34133, M16-34302, M16-34616, M16-34621, M16-34649, M16-34818, M16-34847, M16-34876, M16-34892, M16-35080, M16-35179, M16-35247, M16-35394, M16-35455, M16-35713, M16-35827, M16-35922, M16-36091, M16-36371, M16-36420, M16-36549, M16-36639, M16-36817, M16-36873, M16-36884, M16-37203, M16-37363, M16-37555, M16-37612, M16-37668, M16-37721, M16-37795, M16-37896, M16-37925, M16-37930, M16-38038, M16-38085, M16-38101, M16-38169, M16-38249, M16-38338, M16-38384, M16-38578 M16-38638, M16-38740, M16-38908, M16-39010, M16-39058, M16-39072, M16-39113, M16-39526, M16-39633, M16-39645, M16-39836 ve M16-39840 kod numaralı projeler elenmiştir.

İkinci elemede elenen projelere dair jüri raporu:

3002 Kentle ilgili tutunacak bir referans arayışı olumlu bulunmuştur. Ancak bu referans, kentin dokusuyla bağlantı kuracak nitelikte bulunmamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3003 Önerinin bağlamı ile yeterince güçlü bir ilişki kuramadığı düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3005 Proje sunumu olumlu karşılanmakla beraber, bağlamsal ilişkiler yeterince temsil edilmemiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3009 Üçüncü sınıfın tektonik beklentilerine yeterince cevap veremediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3010 Konut dokusuna yönelik özgün bir arayışı olmaması nedeniyle eleştirilmiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3013 Konunun sosyal yönüne karşı taşıdığı tavır hassas bulunmakla birlikte mimari çözümler yeterince olgunlaşmamıştır. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3015 Önerinin yerle kurduğu ilişkiler yeterince güçlü bulunmamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3016 Strüktür arayışı ve kesitteki program çeşitliliği olumlu bulunmuştur. Ancak projenin yeriyle ilişkisinin sorunlu olduğu düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3020 Projenin kesitte kurduğu ilişkiler yetersiz bulunmuş, projenin yeterince yenilikçi arayışlar içine girmediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3027 Önerinin, yeterince mimari arayış geliştiremediği düşünülmüştür. Kıyıdan caddeye uzanan bağlantıdaki kamusal geçiş olumlu bulunmuştur, ancak bu tavrın yeterince geliştirilemediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3029 Biçim arayışındaki zorlama referansların kentsel hayata yeterince katkı sunamadığı tartışılmıştır. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3031 Mimari açıdan, bağlamı ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3034 Kullanıcı ve yapı ölçeği arasındaki ilişkinin zayıf olduğu düşünülmüştür. Fiziksel çevresiyle yeterince güçlü bir ilişki kurmaması olumsuz bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3036 Projenin mimari bakımdan yeterince olgunluk gösteremediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3037 Önerinin teknik çözümlerindeki beceri olumlu bulunmakla birlikte, merkez ve mevcut durumların kurduğu ilişkiler tespit edilememiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3042 Kütle- çatı kullanımı olumlu karşılanmıştır. Bununla beraber yapı cephesindeki ve plandaki mimari çözümlerin yeterince olgunlaşamadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3043 Kamusallık arayışı olumlu bulunmakla beraber, bu arayışın ortaya mimari anlamda çözümler üretememesi eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3047 Projenin yeriyle kurduğu ilişkiler yetersiz bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3049 Hassas bir ilişkiler yumağı olan Beşiktaş’a büyük ve mesnetsiz bir müdahale gibi görünmektedir. Bu müdahalenin gerekçeleri yüzeysel görünmektedir, bu durum eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3051 Önerinin fiziksel bağlamında büyük bir kütle ile pek çok ilişkiyi kapatıyor olması olumsuz bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3055 Proje, geliştirdiği anafikri mimari olgunluğa eriştirememiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3058 Projenin yeterli mimari olgunluğa erişemediği düşünülmüştür. Bağlamına duyarsız bulunan projenin yenilikçi bir arayış ortaya koyamadığına hükmedilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3061 Alt zemin ve üst kot ilişkisi eleştirilmiş. Konvansiyonların dışına çıkan bir arayış barındırmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3063 Strüktür önerisinin, kendi kavramsal içeriği ile kurduğu ilişki ve çevresine karşı takındığı tutum eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3064 Bulunduğu çevre ile ilişkisi, yönelimi ve mekânsal ilişkileri sorunlu bulunmakla beraber, yere dair anlamsallık üretmediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3072 Kenti okumaya yönelik çabası olumlu bulunurken, mekân oluşturma sürecinde yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3075 Ölçek ve bağlam arasında ilişki kurulamadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3079 Bağlamla ilişki kurma çabaları olumlu bulunmakla beraber tarihsel referanslar yeterli mimari çözümleme olgunluğa erişmemiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3082 Mimari elemanları kullanma denemeleri olumlu bulunmakla beraber program ve bağlamla kurduğu ilişkilerin zayıf olduğu düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3084 Projenin sunum dili ve kesitteki çeşitliliği olumlu bulunmakla beraber, mekânsal kalitenin yeterince olgunlaşmadığı düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3092 Tektonik anlamda deneyselliği önemli görülmekle beraber, kategorisinin gerektirdiği mimari yetkinliğe ulaşmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3097 Bulunduğu kategorinin tektonik gerekliliğine ulaşamadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3100 Programın kurabileceği yeni toplumsal ilişkilerin yeterince sorgulanmadığı, yenilikçi bir tavır geliştiremediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3102 Bulunduğu kategorinin tektonik gerekliliğine ulaşamadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3105 Önerinin, mimarlığın açabileceği toplumsal tartışmaları yeterince sorgulamadığı, bu durumlara yeterince gelişkin ifadeler üretemediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3106 Yerleştiği bölgenin hassas ve karmaşık ilişkilerine çok sert bir müdahalede bulunan ve bu sertliği gerekçelendiremeyen bir öneri olduğu düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3109 Mekân oluşturmaya yönelik arayışları olumlu bulunmakla birlikte, bu salt biçimci bir eğilim olarak kalmış, çözüm kentsel bağlamla bütünleşememiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

Üçüncü elemede elenen projelere dair jüri raporu:

3004 Önerinin taşıdığı program ve ürettiği mekânsal pratikler birbiri ile örtüşmemektedir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3007 Projenin yaklaşımları olumlu ve ifadeleri çağdaş bulunmuştur. Önerinin iklimsel farklılıkları analiz etmesi olumlu bulunmuş, ancak yeterli düzeyde yenilikçilik ve mekânsal artikülasyon sağlanamadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3008 Plan çözümlerinde gerçekleştirilen hareketlerin kesitlerine yeterince yansımadığı düşünülmüştür. Kütle ve bağlam ilişkilerinin kuvvetli bir biçimde kurgulanmadığına kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3011 Yanına yerleştiği mevcut yapı ile mekânsal ilişki kurduğu anlaşılıyor olmakla birlikte, mimari dil açısından bu ilişkinin niteliği anlaşılamamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3017 Önerinin insan ölçeğini yakalaması olumlu bulunmuştur, ancak projenin gerekli mimari olgunluğa erişmediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3018 Tasarıma modüler yaklaşım gibi bir sistematik olumlu bulunmakla beraber, modüllerin bir araya geliş biçimleri mimari anlamda yeterince olgunlaşmamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3021 Proje konusunun gerektirdiği mekânsal pratikler gereğince irdelenmemiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3022 Projenin sorunsallaştırdığı mesele olumlu bulunmakla beraber, projenin mimari olgunluğa ulaşmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3024 Çok fonksiyonlu programı, mimarisine yeterince yansıtılamamıştır. Barındırdığı işlevlere dair yenilikçi bir tavır geliştiremediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3025 Planlamadaki ve kesitteki mimari tavır olumlu bulunmakla beraber, yenilikçi ve deneysel yaklaşımlar bakımından arayışlara girmemiş olmaması eleştirilmiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3028 Plandaki modülasyon olumlu bulunmuşken, bu durumun üçüncü boyuta yeterince taşınamadığına kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3030 Konut tipolojileri geliştirmeye gösterdiği hassasiyet son derece olumlu bulunmakla birlikte, projenin yeterli mimari olgunluğa erişmediği düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3033 Bulunduğu bağlama ölçekli yaklaşım anlamında hassasiyeti olumlu bulunmuştur. Kavramsal düzeyde daha hassas davranıp konut olgusunu yorumlamadığına kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3035 Topografik eğrilerle mekân dili oluşturma girişimleri olumlu bulunmakla beraber, kurmak istediği bu mimari dili, belirli bir mimari olgunluğa ulaştıramadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3038 Boşaltılmış olan tren yolunun lineer boşluğuna yapı/doluluk ile karşılık verilmesi eleştirilmiştir. İç çözüme dair izler bulunmakla beraber iç yaşantı okunamamaktadır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3039 Esneklik temel alınarak geliştirilen anafikrin mimari biçim ile çeliştiği düşünülmektedir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3040 Belirlenemezlik vaadi arkitektonik olarak yeterince olgunlaşmamıştır. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3041 Tutunduğu kavram ile üretilen mekânsal program ve biçimleniş arasında bir tutarsızlık olduğu düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3044 Mimari programın tekdüze oluşu ve buna uygun bir mimari anlayışın tercih edilmemesi, yapı zarfının tasarımında sergi fonksiyonu ile ilgili gerekliliklerin önemsenmemesi eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3045 Galata gibi yoğun kent dokusundaki boşluğun referanssız bir biçimle ele alınması sorunlu bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3046 Strüktürü ele alma denemeleri olumlu bulunmuştur, ama bu bağlamsal ilişkilere ve vaziyet planına yansımamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3048 Düşey ekim alanlarına dayalı olan fikrin geri planda kalarak, yapısallığın ön plana alınması eleştirilmiştir. Yer ile kurduğu ilişki, bu çerçevede, anlaşılamamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3052 Kurmaya niyetlendiği mimari dili yeterince olgunlaştıramadığına kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3053 Önerinin ilişkilenmeyi denediği yapı tipolojisine yenilikçi yaklaşımlar geliştiremediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3056 Zemin kat çözümlemesindeki geçirgenlik, boşluk üretme arayışları olumlu bulunmuştur. İçinde bulunduğu kent parçasının dokusuyla uyumsuzluğu eleştirilmiştir. Proje başlangıcındaki analizi, kavramsal çerçevenin geliştirilmesi açısından olumlu bulunurken, kentsel hiza oluşturmasında sorunlar olduğu düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3057 Önerinin toplumsal ve çevresel duyarlılıkları olumlu bulunmuştur. Ancak zemin kat planı ve mevcut bina ilişkileri olumlu iken, projenin mimari açıdan yeterli olgunluğa ulaşmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3059 Biçimsel denemenin mimari denemelerin önüne geçmesi eleştirilmiştir. Yapının tektoniği ile önerilen yeşil dokunun uyuşmadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3060 Bir yerleşme dokusu oluşturma çabası olumlu bulunmuş, ancak mekân çözümlerinde aynı duyarlılık sürdürülememiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3062 Kavramsal yapı olumlu bulunmakla beraber, yerin özelliğinden dolayı yoğun yapısal tavır eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3065 Belirli bir hassaslıkla geliştirdiği temsiller olumlu bulunmakla beraber, kategorisinin gerektirdiği mimari gelişkinlik düzeyine erişemediği düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3066 Yenilikçi bir tavır önermediği düşünülmüş, bağlama karşı geliştirdiği tutumun mimari açıdan karşılık bulamadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3067 Vaziyet planındaki geçirgenlik olumlu bulunmakla birlikte, plan çözümlerine ve kesitlerine bu durumun yansımadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3069 Programla kurduğu ilişki, bulunduğu kategori için yeterli bulunmamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3070 Düşünsel boyuttaki kaygıların mekân organizasyonuna yansıması olumlu bulunmuşken, cephede aynı hassasiyetlerin gösterilmemiş olması eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3071 Programı örgütleme biçimi, programın kullanıcılarını ötekileştirmeye dair bir potansiyel taşıdığı için eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3074 Oluşturduğu kavramsal çerçeve olumlu bulunmakla birlikte, kentle kurduğu ilişki -yeterince temsil edilmediği için- anlaşılamamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3078 Belirli yapıların tutularak mevcut doku ile ilişki kurulması olumlu bulunmuştur. Ancak öneri yeterli mimari olgunluğa erişememiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3080 Yapı cephesinin bir ara yüz olarak kavranması olumlu bulunmuştur, ancak mekânsal organizasyonda yeterince yenilikçi davranılmadığına kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3081 Mekân içindeki kotlu platform ve mütevazi tavır olumlu bulunmuştur ancak kendini mimari bakımdan yeteri kadar ifade edememiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3083 Mekânlar arasındaki organizasyon ve topografya ilişkisi olumsuz bulunmuştur. Baskın karakterli saçağın gerekliliği ve dinamizmi sorgulanmıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3085 Projenin kamusal alanları ve konut programı çözümü ile bunların kavramsal çerçevesi ve temsili arasında kopukluklar olduğuna kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3086 Eski ve yeni doku arasında bağ kurma çabası olumlu bulunmakla beraber, bu çabanın mimari ve mekânsal organizasyona yansıması eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3087 Taşıdığı yenilikçi tavırlar olumlu bulunmakla beraber, mimari açıdan yeterli olgunluğa erişmediği düşünülmüştür. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3089 Programı ve mekânsal çözümleme arasındaki anlamsal ilişki yeterince gelişmemiştir. Kentsel bağlamla ilişkisi irdelenmemiştir. Kategorisi açısından yetersiz bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3090 Düşüncenin araştırılmasına yönelik çaba olumlu bulunmuş, ancak bu araştırmaların yeterli mimari olgunluğa erişmediği düşünülmüştür. Rüzgarın metafor olarak ele alınması olumlu bulunurken, bu metaforun mimari biçime doğrudan doğruya yansıtılması eleştirilmiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3091 Entelektüel arayışları olumlu bulunmakla beraber, programatik ve mekânsal organizasyon yeterli görülmemiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3093 Mekân organizasyonundaki apaçık tavırlar olumlu bulunurken, önerinin yerleştiği kentsel bağlam içindeki tavırları iletişimsiz olarak nitelenmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3094 Mimari çözümlerdeki ustalık olumlu bulunmakla beraber, önerinin yenilikçi arayışları olmaması eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3095 Projenin düşünsel açıdan geliştirilmesine yönelik çaba olumlu bulunmuş, ancak mimari açıdan yeterince gelişmediğine kanaat getirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3096 Kütlenin yarattığı artikülasyon mimari çözümlere yansımamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3099 Kesitteki açık, yarı açık, kapalı mekân dengesi olumlu bulunmuşken, siluetteki etkisi eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3101 Önerinin kentsel bağlamı ile yeterince ilişki kuramadığı düşünülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3103 Kütlenin parçacıl yapısı ve zemin katın geçirgenliği olumlu bulunmuştur, ama çözümlerindeki yenilikçilikten uzak tavır eleştirilmiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3104 Mekânsal çözümlerdeki ustalık olumlu bulunmuşken, ele alınan kavramın yapısallaştırılması konusundaki kopukluk eleştirilmiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

3107 Kavramsal argümanların tektonik elemanlara dönüşmesi yeterli bulunmamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3108 Düşünsel girişimciliği ve cesareti olumlu bulunmuştur, ancak gündelik yaşama ve kente katacağı değerler konusunda sorunlar barındırdığı düşünülmüştür. Tektonik açıdan yeterli olgunluğa erişmemiştir. Oyçokluğu ile elenmesine karar verilmiştir.

Dördüncü elemede elenen projelere dair jüri raporu:

3077 Konut, kamusal, özel kavramlarına; konut ve kamusallık ile mülkiyet kavramına yaklaşımı olumlu bulunurken, kentsel ölçeği ile kurduğu ilişki olumsuz bulunmuştur. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3014 Kent belleğini, eski yapıyı yeni programa dahil ederek sürdürmeye çalışması olumlu iken açık-kapalı mekân hiyerarşisi yeterince geliştirilmemiştir. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3019 Sosyal ve kültürel olguları mimari ile ilişkilendirişi ve bunu mekâna yansıtış biçimi olumlu bulunmuştur. Ancak çözümün temsilinde yeterince olgunlaşmamıştır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3088 Mevcut endüstriyel miras yapısıyla kurmak üzere yola çıktığı mesafelilik ilişkisi olumlu bulunmuştur. Ancak bunu zafiyete uğratıcı mekânsal çözümler geliştirilmiştir. Proje alanındaki yapılı ve doğal çevre ile ilişkilerin yeterince sorgulanmaması olumsuz görülmüştür. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

3050 Müze olgusunu kentin ulaşım sistemi ile entegre bir biçimde çözmeye çalışması olumlu bulunmuştur. Ancak, öneri iskele işlevi ve kullanıcısı ile tezat oluşturmaktadır. Önerilen mekânsal kurgu, müze ve sergileme işlevlerini tamamen karşılayamamaktadır. Oybirliği ile elenmesine karar verilmiştir.

Elemeler sonrası kalan 10 projenin ödül grubunu oluşturması kararlaştırılmıştır. Buna göre; 3012 sıra numaralı M16-30509 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 3068 sıra numaralı M16-36251 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne; 3001 sıra numaralı M16-30023 rumuzlu proje, 3006 sıra numaralı M16-M16-30225 rumuzlu proje, 3023 sıra numaralı M16-32172 rumuzlu proje, 3026 sıra numaralı M16-32417 rumuzlu proje, 3032 sıra numaralı M16-32926 rumuzlu proje, 3054 sıra numaralı M16-35169 rumuzlu proje, 3073 sıra numaralı M16-36753 rumuzlu proje ve 3098 sıra numaralı M16-38861 rumuzlu proje JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuşlardır.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

3012 - M16-30509 Başarı Ödülü

Projenin yersizlik ve göçebe olgularına dair getirdiği kavramsal bakış ile bu bakışın mimari çözüm arayışındaki karşılıkları tutarlı bulunmuştur. Seçtiği modüler dil, bu dil ile geliştirilmiş sistem çözümleri ve bunların uygulama çözümlemeleri başarılıdır. Bütün bunların ötesinde yaşama dair geliştirdiği senaryolar olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile BAŞARI ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

 

3068 - M16-36251 Teşvik Ödülü

Programın ve yer seçiminin kavramsal olarak birlikte ele alınışı ve birbirini desteklemesi ile mekânsal organizasyondaki tektonik dili olumlu bulunmuştur. Ayrıca bu tektonik dil ile program arasındaki tutarlılık başarılıdır. Tüm bu kavramlar doğrultusunda geliştirilen mimari düşüncenin temsili de yetkin düzeyde bulunmuştur. Oy çokluğu ile TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

3001 - M16-30023 Jüri Özel Ödülü

Bulunduğu kent dokusundaki ticari yükselme arzusuna getirdiği eleştirel yaklaşım olumlu bulunmuştur. Geçirgen yaklaşımı ve düşeyde önerdiği kamusal mekânlar başarılıdır. Oy çokluğu ile Jüri Özel Ödülü almaya değer bulunmuştur.

3006 - M16-30225 Jüri Özel Ödülü

Kentsel bağlamına duyarlı analizleri, yenilikçi ve cesur mekânsal arayışları ve iç mekân çözümlemelerine getirdiği çok katmanlı kurgusu olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

3023 - M16-32172 Jüri Özel Ödülü

Kentsel analiz çalışmaları başarılı, kentin artık alanlarına getirdiği modüler çözüm önerileri gelişmeye açık bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

3026 - M16-32417 Jüri Özel Ödülü

Mülteci olgusunu ötekileştirmemesi, mülteci mekânlarını kentin bir parçası olarak kurgulaması, var olan kentsel dokuya uyumu ve insan ölçeğinde yaklaşımı, dingin tavrı olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

3032 - M16-32926 Jüri Özel Ödülü

Mevcutta yapılaşmış bir kent parçasının cidarının kamusal olarak el alınışı ve bu sorunsal üzerine öneri geliştirilmesi olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya layık görülmüştür.

3054 - M16-35169 Jüri Özel Ödülü

Bir terminal noktasını kültürel bir programla zenginleştirmesi ve kent yaşamına sağladığı katkı olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

3073 - M16-36753 Jüri Özel Ödülü

Bulunduğu bağlama duyarlı yer seçimi, çağdaş arkeoloji müzesi yaklaşımı ve mekân kurgusunu başarılı biçimde temsil edişi olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

3098 - M16-38861 Jüri Özel Ödülü

Oluşacak kent boşluğuna karşı tavrı ve yeşili sürdürmesi, önerdiği programın yer altına alınarak yer üstünde dingin bir tektonik dil geliştirmiş olması olumlu bulunmuştur. Oy çokluğu ile JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ almaya değer bulunmuştur.

 

4. Sınıf Kategorisi

Dijital birinci elemede M16-40155, M16-40200, M16-40536, M16-41683, M16-42048, M16-42260, M16-42878, M16-43244, M16-43484, M16-43575, M16-43734, M16-44307, M16-44673, M16-44674, M16-45346, M16-47018, M16-47549, M16-48057, M16-48687, M16-48751, M16-48774, M16-49037, M16-49260, M16-49497, M16-49504, M16-49597 ve M16-49605 kod numaralı projeler elenmiştir.

 

İkinci elemede elenen projelere dair jüri raporu:

4001 Proje arazisinin İstanbul’un önemli yeşil ve açık alanlarından birinde olmasının potansiyelleri yeterince kullanılmamış önerilen binanın parkla ilişkisi zayıf bulunmuş, kesitler yeterince geliştirilmemiştir. Plan düzlemindeki iç mekân organizasyonu ümit vadetmesine rağmen açık-yarı açık kurgusu geliştirilememiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4007 Parçalanmış kurgusuyla bir kentsel mekân yaşatma çabası olumlu olmasına rağmen, kentsel ölçekteki bağlantıları ve iç mekân çözümleri yeterince gelişmemiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4008 Kalabalık bir trafiğin ortasında içe dönük bir yapı önerme gelişimi olumlu olmakla beraber yapının parsel içinde kalan açık-yarı açık alanları değerlendirmemesi, kentle ilişkisinin zayıflığı ve iç mekânların yeterince gelişmemesi nedeniyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4009 Önerilen atmosfer ve sınıra dair geliştirilen kavramsal yaklaşım olumlu iken bu yaklaşımın mimariye dönüşümü yetersiz bulunmuş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

4013 Önerinin kent ve kampüs arasında kalan tanımsız alana yerleşmesi olumlu olup ortaya çıkan kurgunun alanın potansiyellerini değerlendirememiş olması eleştirilmiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4015 Önerinin çevresiyle bağlantısı, kütlesinin ölçeği, dış cidarının strüktürel ve mekânsal olarak gelişmemesi olumsuz bulunmuştur. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4016 Önerinin alternatif bir çatı kullanımı ile önerdiği kamusal strateji olumlu bulunmakla beraber, bu stratejinin mimari ve kentsel ölçekte karşılığı görülememiştir. Yapının iç mekân ilişkileri, önerilen yarığın potansiyelleri ve programatik kurgusu yeterince gelişmemiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4018 Önerinin birbirinden farklı programları açık alanlarla bir araya getirme girişimi olumlu ancak bu girişimin yapının kendisindeki yansıması yetersiz bulunmuştur. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4019 Kavramsal yaklaşımı olumlu bulunan projenin, arazinin potansiyellerini yeterince kullanamadığı, önerilen deneyimlerin karşılıklarını geliştiremediği görülmüş ve oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

4921 Kentsel ölçekte iddialı bir strateji önermesine karşılık ortaya çıkan mekânların topografya ile ilişki, doğal ışık, havalandırma ve programla ilgili temel problemleri görülmüş, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4023 İki farklı kent dokusu arasında önerdiği geçirgenlik stratejisi olumlu bulunmuş ancak bu stratejinin kentsel ve mimari ölçekteki karşılığının yetersiz, programların ve kütlelerin dağılım ve ilişkisinin olumsuz olduğu gözlenmiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4027 Projenin eğitim kampüsü programının gerektirdiği farklı mekân çözümlerini aramasına karşın kentsel bağlamla kurduğu ilişki ve kavramsal yorumdaki eksiklikleri eleştirilmiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4028 Konunun, konumun ve kullanıcı profilinin gerektirdiği hassasiyetleri göstermeyen önerinin sunduğu entegrasyon stratejisinin mekânsal karşılığı, sosyalleşme alanların yeraltında çözülmesi olumsuz bulunmuş, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4029 İzmir’in stratejik bir bölgesinde programları ve kent parçalarını ilişkilendirme çabası olumlu bulunmuş ancak bu çabanın mekânsal karşılığının lineer biçimlendirmelerle oluşturulmasının yetersiz olduğu, ortaya çıkan mekânların yeterince gelişmemiş olduğu düşüncesiyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4030 Önerinin kentsel bir strüktüre eklenme çabası olumlu bulunmuştur ancak önerilen yapının kurgusu ve strüktürün mekânsal karşılığı yeterince gelişmemiştir ve programın yorumlanması yetersiz kalmıştı. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4034 Önerinin Bomonti’yle ilişkisi farklı ölçeklerde geliştirilememiştir; toplu konut programının cephe üzerinden tasarlanması olumsuz, iç mekân çözümleri problemli bulunmuştur. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4036 Kent belleğine ait izleri bugüne taşıma çabası olumluyken önerdiği yapılarda bu fikrin potansiyellerini kullanamaması, parçacıl ve detaylandırılmamış kalması ve plan kesit ifadelerinin eksikliği eleştirilerek oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir

4041 Kent tarihindeki önemli yapılarla bütünleşik bir yapı önerisi olumluyken projenin dış mekânlarda vadettiği kamusal kullanım ve tarihi binalarla kurduğu ilişki eleştirilmiş, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4042 Projenin konut sorununu sorunsallaştırma biçimi olumlu bulunurken getirdiği önerinin kavramsal ve bağlamsal yorumu ve mimari çözümleri yetersiz bulunmuş, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4043 Biçim odaklı geliştirilen projenin kentle ve suyla kurmaya çalıştığı ilişki mimari programda ve mekân çözümlerinde karşılığını bulamamaktadır. Vadettiği kamusal kullanımın yerini bulamamış olması ve projenin strüktürel olarak çözülmemiş olduğu gözlenmiş ve oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4044 Mekânın dokunsallığı ve şiirselliği olumlu bulunmasına karşın kent bağlamıyla kurduğu ilişki ve kavramsal arka planın sembolik olması yetersiz görülerek oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

Üçüncü elemede elenen projelere dair jüri raporu:

4002 Önerinin tarihi bir endüstri yapısı ile gerilim yaratan yeni bir kurgu sunması olumlu bulunmuştur ancak, mevcut binaların içinde önerdiği alanların tanımsızlığı, yeni binaların mimari kurgusunun yeterince gelişmemesi, yeni ve eskinin karşılaştığı ara yüzlerin mimariye dönüşmemesi olumsuz bulunmuştur.

4003 Gençlik merkezi için yapılan kentsel ölçekteki analiz ve çıkarımlar kuvvetli olmakla birlikte, önerilen yapının mekânsal ilişkileri ve çevresiyle bağlantısının yeterince gelişmediği gözlenmiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4004 Önerdiği anafikir ve yaklaşım güçlü bir peyzaja dönüşme potansiyeli içerse de duvarlar ve “querription” mekânları yeterince gelişmemiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4005 Tarihi bir binaya önerilen esneklik stratejisi olumlu bulunurken stratejinin mekânsal ve strüktürel karşılığı yetersiz kalmıştır. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4011 Önerilen stratejinin program ve kentsel ölçekle ilişkisi olumlu ancak esneklik stratejisi, tarihi yapı-yeni yapı kurgusundaki karşılığı yetersiz görülmüştür. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4012 Zamana ve müzenin programına dair önerilen kavramsal yaklaşım olumluyken bu yaklaşımın mimarideki karşılığı yetersiz ve yapının çevresiyle bağlantısı zayıf bulunmuş, oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

4014 Önerinin mesele ettiği problem ve probleme dair geliştirdiği kentsel senaryo ve üretilen imgeler olumlu bulunmuştur. Ancak bu önerinin bilimsel bir araştırmayla desteklenmesi, bu yönde malzeme ve strüktür kararlarının, mekân çözümlerinin geliştirilmesine dair beklentiyi karşılayamamıştır. Oyçokluğuyla elenmesine karar verilmiştir.

4017 Önerinin stratejik ölçekte kentle ve suyla kurmaya çalıştığı ilişki olumlu ancak bu stratejinin mimariye, mekânlara ve peyzajla ilişkiye yansıması yetersiz bulunmuş, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4024 Kentsel ölçekte önerdiği yarık fikri güçlü bulunmakla beraber bu fikrin program ve mekânlarda yeterince geliştirilemediği ve mekânların boyutlarının yoğun programı karşılamadığı görülmüştür. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4031 Levent ve Gültepe arasındaki geçişte önerdiği ızgara plan ile sunduğu programatik strateji olumlu bulunmuş; ancak bu stratejinin mimari temsillerde, ortaya çıkan kütlelerde ve zemin katta karşılığı yeterince gelişmemiştir. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4033 Kent bağlamındaki yeşil dokuyu sürdürme fikri ve mevcut fabrikayı çocuklar için yeniden dönüştürmesi olumlu bulunmakla birlikte fikrin mimari mekâna dönüşümü ve onun mimari ifadesi yetersiz bulunmuştur. Oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4035 Programa getirdiği eleştirel yorum olumlu bulunmuşken bunun kent bağlamıyla kurduğu ilişki, kavramların mekânsallaşması ve bunların mimari çözümlerinde eksiklikler görülmüştür, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4037 Projenin kenti düşeyde kurma çabaları olumlu olmakla beraber sistemin kent bağlamıyla olan ilişkisi ve kendi içerisindeki mekânsal çözümlemeleri yetersiz kaldığı düşüncesiyle oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4039 Mevcut tarihi dokuyu anlama ve yorumlama girişimi olumlu bulunmakla beraber mekânsal çözümleri, özellikle zemin kotta kentle kurduğu ilişki yetersiz bulunmuş, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

4040 Projenin sistem önerisi ve arka plan araştırması olumlu bulunurken sistemin detaylandırılmasında ve senaryosunda eksiklikler gözlenmiş, oybirliğiyle elenmesine karar verilmiştir.

Dördüncü elemede elenen projelere dair jüri raporu:

4010 Eski harem otogarının alanında, alternatif bir sinema kültürünü tanıtma fikri ve önerinin endüstriyel imgesi heyecan vericidir ancak mekânlar için önerilen kutular yeterince geliştirilmemiş, endüstriyel imgenin sağladıkları mimari kararlara yansımamıştır.

4032 Projenin Zeytinburnu için yaptığı kentsel analizler, iki durumu melez olarak çözme çabası, afetle ilgili senaryolar geliştirmesi dikkat çekici, ancak bina ölçeğinde ortaya çıkan önerinin, kentsel stratejiler ile ilişkisi zayıf bulunmuş, bina kurgusunun yeterince geliştirilmemesi eleştirilmiştir.

Elemeler sonrası kalan 7 projenin ödül grubunu oluşturması kararlaştırılmıştır. Buna göre;

4045 sıra numaralı M16-49777 rumuzlu proje BAŞARI ÖDÜLÜ’ne; 4025 sıra numaralı M16-45333 rumuzlu proje TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne; 4006 sıra numaralı M16-41540 rumuzlu proje, 4020 sıra numaralı M16-44351 rumuzlu proje, 4022 sıra numaralı M16-44677 rumuzlu proje, 4026 sıra numaralı M16-45822 rumuzlu ve 4046 sıra numaralı M16-49867 rumuzlu projeler JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuşlardır.

Ödül Alan Projelere ait Jüri Açıklaması

4045 - M16-49777 Başarı Ödülü

New York kenti üzerinden tüketim-pazarlama kültürüne getirilen eleştiri ve bu eleştiriye dayanarak önerilen tamir etme kültürü, bu kültüre dayanarak önerilen program ve bunun mimariye dönüşümü heyecan vericidir. Agora, Sökümhane, Tamirhane, Tarla, Laboratuvar gibi farklı programların bir araya getiriliş biçimi, strüktürün farklı programlar ve kullanımlarla değişebilmesi ve bu değişen kullanımların mimari senaryolara ve yapıya dönüşmesi son derece tutarlı ve güçlü bulunduğundan BAŞARI ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4025 - M16-45333Teşvik Ödülü

Önerinin odaklandığı var olan probleme bina ölçeğinde getirdiği gerçekçi yaklaşım, bu yaklaşımı farklı ölçeklerde kurgulaması, bu kurguyu yaparken mevcut olanla yeni olan arasındaki kademeli geçiş, dönüşümün nasıl olması gerektiğine dair alternatif yaklaşımlar önermesi, ve kullanıcıyı, birlikte çalışma, sosyal sürdürülebilirlik, mahalle ve paylaşma gibi anahtar kelimelerle sürece dahil etmesi ümit verici ve güçlü bulunduğundan TEŞVİK ÖDÜLÜ’ne değer bulunmuştur.

4006 - M16-41540Jüri Özel Ödülü

Projenin ölçekler arası farklı operasyonlarda tasarım çabası, kentsel analizleri, üst ölçekte Antalya genelinde önerdiği stratejiler ve kentsel platformların peyzajla ilişkisi olumlu bulunduğundan JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

4020 - M16-44351 Jüri Özel Ödülü

Önerinin kent ve kıyı kurgusuna dair ürettiği senaryolar için geliştirdiği ilham verici strateji, bu stratejiyi dayandırdığı güçlü kavramsal çerçeve ve stratejinin mimari çözümlerdeki karşılığı dikkat çekici bulunduğundan JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

4022 - M16-44677 Jüri Özel Ödülü

Manhattan gibi yoğun bir kentte boşluklarla ilgili geliştirdiği senaryolar ve özelde bu senaryo için önerdiği yapının kurgusunun senaryolarla olan ilişkisi, farklı boşluklar için alternatif öneriler geliştirilmesi, dikkat çekici ve takdire değer bulunmuş ve JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

4026 - M16-45822Jüri Özel Ödülü

Dokuma Fabrikası için önerilen Alg Çiftliği fikri ve fikir için yapılan araştırma, kent için yenilenebilir enerji sistemleri öneren yeni programla endüstriyel miras arasındaki diyalog kuvvetli bulunduğundan JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.

4046 - M16-49867Jüri Özel Ödülü

Önerinin mevcut düzene getirdiği eleştiri, bu eleştiriden yola çıkarak tasarladığı dünya, bu dünyadaki mimari üretimlerin araştırılması heyecan verici bulunduğundan dolayı JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur. 

1.        İTÜ 75

2.       TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 48

3.       GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 31

4.      DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25

5.       GAZİ ÜNİVERSİTESİ 24

6.      YTÜ 23

7.       BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 21

8.      İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 21

9.      OKAN ÜNİVERSİTESİ 20

10.    ODTÜ 19

11.     BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 15

12.    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 15

13.    MEF ÜNİVERSİTESİ 13

14.    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 11

15.    İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 9

16.    KTÜ 9

17.    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 9

18.    ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 8

19.    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6

20.   ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5

21.    KADİR HAS UNİVERSİTESİ 5

22.   MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 5

23.   ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 4

24.   KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 4

25.   YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 4

26.   19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 3

27.   KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 3

28.   KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 3

29.   MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 3

30.   ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2

31.    GEDİZ ÜNİVERSİTESİ 2

32.   İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2

33.   İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2

34.   MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2

35.   NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2

36.   SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2

37.   SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2

38.   TED ÜNİVERSİTESİ 2

39.   ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2

40.  YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2

41.    BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1

42.   FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 1

43.   FATİH ÜNİVERSİTESİ 1

44.  HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1

45.   İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1

46.  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 1

47.   ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ 1