English

Tüzük

Derneğin Adı
Madde 1
Derneğin adı Mimarlık Eğitimi Derneği (MimED)’dir. 
Derneğin Merkezi
Madde 2
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Adresi: İTÜ Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI 2 Teknokent Binası, B Blok, B2-2A, Maslak / İstanbul.
Derneğin Amacı
Madde 3
Mimarlık Eğitimi Derneği mimarlık eğitimcilerini biraraya getirerek ülkemizdeki mimarlık eğitimi ortamını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dernek bu amaç doğrultusunda mimarlık eğitimi konusunda, ulusal ve uluslararası platformlarda bireysel ve kurumsal düzeyde iletişim, işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanacağı koşulları ve ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. 
Mimarlık Eğitimi Derneği mimarlık eğitimi ile ilgili etkinlikleri düzenler veya bu konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. Mimarlık eğitimi konusunda araştırmaları destekler. Mimarlık eğitimi ile ilgili yurtiçi ve dışındaki kuruluşlarla iletişimi sağlar, ortak çalışmalar geliştirir. Mimarlık eğitimi üzerine yayınlar yapar ve yapılmasını destekler. Mimarlık eğitimi konusunda görüş ve bilgilenme oluşumuna katkıda bulunacak diğer çalışmaları yapar ve ilgili çalışmaları destekler. 
Derneğin Faaliyetleri
Madde 4
1.Derneğin amacına uygun ve benzer veya eşdeğer amaç ve görevlerin gerçekleşmesi için konu ilgilileri ile işbirliğinde bulunmak, konu ile ilgili kuruluşlarla yardımlaşmak
2.Mimarlık eğitimi ve ilgili konularda kurslar, konferanslar, kongre, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar, yarışmalar ve sergiler düzenlemek
3.Kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri yayınlar basmak ve dağıtmak
4.Mimarlık eğitimi ve ilgili konularda araştırma yapmak ve yapılmasına destek olmak
5.Mimarlık eğitimi ile ilgili yurtiçi ve dışındaki kuruluşlarla iletişimi sağlamak, ortak çalışmalar geliştirmek. 
6.Mimarlık eğitimi konusunda görüş ve bilgilenme oluşumuna katkıda bulunacak diğer çalışmaları yapmak ve ilgili çalışmaları desteklemek
7.Mimarlık eğitimi ve mesleği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi toplayarak veri tabanı oluşturup toplanan bilginin paylaşılmasını sağlamak
8.Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri dahilinde bağış almak, gerekli bağışlarda bulunmak
9.Dernekler Kanunun’nun ilgili hükümleri dahilinde taşınmaz mallar almak, bağış olarak kabul etmek, taşınır ve taşınmaz bağışlar kabul etmek, intikalini yapmak, gerektiğinde bunları paraya çevirmek, satmak, bağışlamak
10.Mimarlık eğitimi ve ilgili konularda çalışmalara, araştırmalara destek olmak üzere çeşitli kuruluşlardan mali destek, kaynak, burslar sağlamak.
11.Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak
Kurucular
Madde 5
Derneğin kurucuları tamamı T.C. vatandaşı olup ad ve soyadları, meslekleri ve ikametgahları ekteki listede belirtilmiştir. 
Üyelik
Madde 6
Derneğin (a) asil üye, (b) haberleşme üyesi, (c) onur üyesi, (d) kurumsal üye olmak üzere dört tür üyesi vardır.
Madde 7
Asil Üyelik: Derneğe asil üye olabilmek için: (a) Türkiye’deki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğretim üyesi veya yardımcısı olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. Başka bölümlerde mimarlık eğitimi konusunda çalışıyor olmak. (b) 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 16. Maddesine uygun durumda olmak. (c) Giriş aidatını ödemiş bulunmak gerekir. Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslara göre yapılır ve yine bu kurulca karar bağlanır. 
Madde 8
Haberleşme Üyeliği: Mimarlık eğitimi konusuna ilgi duyan öncelikle mimarlar olmak üzere çeşitli meslek ve kuruluşlardan kişiler ve mimarlık öğrencileri derneğin etkinliklerinden Yönetim Kurulu'’nun hazırlayacağı esaslara göre yararlanmak üzere haberleşme üyesi olabilirler. Haberleşme üyeleri derneğin hiçbir kademe ve kurulunda görev alamazlar. 
Madde 9
Onur Üyeliği: Türkiye mimarlık eğitimine üst düzeyde katkısı bulunan eğitici ve mimarlardan üyeler topluluğu arasında bulunması yararlı görülenler, iki üyenin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilirler. 
Madde 10
Kurumsal Üyelik: Mimarlık alanına katkıda bulunan kurumlar arasından MimED Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ve davet edilenler “Kurumsal Üye” olarak kabul edilir.
Derneğin Organları
Madde 11
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1.Genel Kurul
2.Yönetim Kurulu
3.Başkan
4.Haysiyet Divanı 
5.Denetleme Kurulu
Genel Kurul
Madde 12
Asil üyelerden oluşan Genel Kurul, derneğin en yüksek ve yetkili organıdır. 
Madde 13
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
1.Dernek organları seçimi
2.Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi
3.Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’nun ibrası.
4.Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçe, kesin hesap ve bilançonun görüşülüp incelenmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü
5.Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve şube kurucularına yetki verilmesi
6.Derneğin bir federasyona katılması ve ayrılması
7.Derneğe lüzumlu gayrimenkul satın alınması veya mevcutların satılması, gerektiğinde ipotek yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
8.Giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi
9.Haysiyet Divanı tarafından verilecek ihraç kararlarına karşı yapılacak itirazların tetkiki ve kesin karara bağlanması
10.Yönetim Kuruluna prensip niteliğinde direktif verilmesi
11.Derneğin feshine, tasviyesine veya bir başka tüzel kişi ile birleşmesine karar verilmesi
12.Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması
Madde 14
Genel Kurul Toplantıları: Genel Kurul her Nisan ayında mali işleri görüşmek üzere, iki yılda bir aynı ayda ilgili organların seçimi için olağan olarak toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı, asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği veya Denetleme Kurulu’nun gerekli görmesi halinde olağanüstü olarak toplanır. 
Madde 15
Genel Kurula Çağrı: Asil üyeler, toplantının gününü saatini, yerini ve gündemini belirten bir yazı ile toplantıdan en az 15 gün önceden yüksek tirajlı bir gazete ile yapılan ilan ile toplantıya çağırılır. Bu ilanda çoğunluğun sağlanamaması hailinde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, üç haftadan fazla olamaz. 
Madde 16
Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul katılma hakkı bulunan asil üyelerin en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olmamak şartıyla toplantı yapılır. 
Madde 17
Toplantı Usulü: Genel Kurul toplantısı, toplantı nisabı temin edilmişse, durum bir tutanakla tespit edilip, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten oluşan divan heyeti açık oylama ile seçilir. 
Genel Kurulda sadece gündemdeki maddeler görüşülür ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur. 
Madde 18
Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurulda seçimler gizli oyla, diğer oylamalar aksine hüküm bulunmadıkça açık oyla yapılır. Tüzük değişikliği hariç, diğer oylamalarda mutlak çoğunluk yeterlidir. 
Madde 19
Bildirme: Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, meslek veya meşguliyetleri ve adresleri ve tüzükte değişiklik yapılmışsa, yapılan değişiklikler toplantıyı takip eden yedi gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir. 
Yönetim Kurulu
Madde 20
Başkan dahil 8 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Başkan ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri Genel Kurul’ca asil üyeler arasından gizli oyla seçilir. Oyların eşitliği halinde bir tur oylama daha yapılır. Asil üyelerden boşalma olduğu taktirde yedek üyeler oy ve liste sırasına göre göreve çağrılır. 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında, bir birinci başkan vekili, bir ikinci başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. 
Yönetim Kurulu Başkan, bulunmadığı zaman 1. Başkan Vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı yeter sayısı dörtte üç çoğunluktur. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan üye sayısının yarısının bir fazlası ile alınır. 
Madde 21
Süresi: Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri iki yıl için seçilirler. Tekrar seçilebilirler. Her yıl Nisan ayında mali kongre, iki senede bir aynı ayda seçim kongresi yapılır. 
Madde 22
Görev ve Yetkileri: Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
1.Derneği temsil etmek ve bu hususta başkandan ayrı genel sekretere ve üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek
2.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak
3.Derneğe üye olmak isteyenler ile üyelikten çıkma ve çıkarılma durumunda olanlar hakkında karar vermek
4.Genel Kurul ve Haysiyet Divanı kararlarını yerine getirmek ve bu kurulları gerektiğinde toplantıya çağırmak
5.Gerekli çalışma grubu ve komiteleri kurmak
6.Dernek, lokal ve diğer işletmelerini idare etmek, gerektiği taktirde işlettirmek, gerekli personeli göreve almak ve alacakları ücretleri tespit etmek, gerekirse görevden almak
7.Derneğin tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
8.Derneğe bağış ve gelir temin etmek için çalışmalar yapmak
Başkan ve Genel Sekreter
Madde 23
Başkan Derneği temsil eder. Başkan bulunmadığı zaman 1. Başkan Vekili, o da bulunmazsa 2. Başkan Vekili başkanlığı yürütür. Başkan’nın görev ve yetkileri: 
1.Yönetim Kurulu’na başkanlık eder
2.Derneği çeşitli ortamlarda temsil eder
3.Yönetim Kurulu üyelerinin koordinasyonunu sağlar
Madde 24 Genel sekreter’in görev ve yetkileri: 
1.Yönetim Kurulu kararlarını uygular
2.Yönetim Kurulu gündemini hazırlar
3.Derneğe ait defterlerin, kayıtların tutulması, muhasebe ve diğer idari personel teşkilatının kurulması ve yönetilmesini sağlar
4.Dernek üyelerinin, araştırmaların, toplantıların, yayınların organizasyonu ve kayıtlarının tutulmasını sağlar
5.Üyeler, çalışma grupları ve Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlar
6.Derneğe bağış ve gelir sağlamak üzere çalışmalar yapar
Haysiyet Divanı
Madde 25
Haysiyet Divanı Genel Kurul tarafından iki yıllık süre ile çevresinde saygı ve güven kazanmış üyeler arasından seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden kurulur. Haysiyet Divanı ilk toplantısında divan işlerini yürütmek ve toplantıları yönetmek üzere aralarından bir başkan seçer. 
Madde 26
Görev ve Yetkileri
1.Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda
2.Hazır bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda
3.Genellikle üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve meslek ahlakına aykırı hareketlerde bulunan üye hakkında
a)Yazılı ihtar ve kınama
b)Geçici ilişki kesme (15 günden az ve 1 yıldan fazla olmamak üzere üyenin derneğe devamının yasaklanmasıdır) 
c)Süresiz ilişki kesme (üyenin dernekteki kaydının silinmesidir) kararlarını alabilir. 
Madde 27
Toplanması ve Kararlar: Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine tam kadro ile toplanır. Toplantılarda yeter sayıda üye bulunmazsa gerekli çoğunluk yedek üyelerle sağlanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Yalnız ilişki kararlarında hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu şarttır. Haysiyet Divanı sekreteryasını Genel Sekreter yapar.
Madde 28
Haysiyet Divanı, ilgili üyenin yazılı bilgisine başvurur ve cevap için belirli bir süre verir. Divan gerekli gördüğü taktirde ilgilileri çağırır ve dinler. İlgililerin dileği ve hazır bulunmaları halinde dinlenmesi mecburidir. Yazılı çağrıya rağmen cevap vermeyen ve gelmeyen ilgilinin yokluğunda karar verilir. Divan, olayın aydınlatılması için gerekli gördüğü inceleme ve soruşturmayı açık veya kapalı, yazılı veya sözlü olarak yapabilir. Divan olayı ve delilleri serbestçe takdir eder. 
Denetleme Kurulu
Madde 29
Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında 1 başkan ve 1 raportör seçer. Yılda bir toplantı yapar ve Yönetim Kurulu’nu iç denetim amacıyla denetler. 
Derneğin Gelirleri
Madde 30
Derneğin gelirleri aşağıdakilerden oluşur: 
1.Üyelerin yıllık ve giriş aidatları
2.Bağış, yardım ve vasiyetler
3.Taşınır ve taşınmaz mallar ile işletme gelirleri
4.Toplantı, yayın ve benzeri çalışmalardan sağlanacak gelirler
Madde 31
Üye Aidatları: Asil üyelerin ödeyeceği yıllık ve giriş aidatları Genel Kurul’da belirlenir. Giriş aidatının 15 gün içerisinde, yıllık aidatların her yıl Mart ayı sonuna kadar ödenmesi mecburidir. Gecikme halinde ödenecek gecikme zammını Yönetim Kurulu tayin eder. Aidat borçlarını ödememiş olan asil üyeler Genel Kurula katılamazlar ve oy kullanmazlar.
Madde 32
Defter ve Kayıtlar: Dernek aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür: 
1.Üye Kayıt Defteri: Derneğe kayıtlı olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır
2.Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur
3.Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırası ile bu deftere kaydolunur
4.Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır
5.Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir
6.Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir
7.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur
Madde 33
Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi Genel Yönetim Kuruluna’na aittir. Şube Yönetim Kurulu bu yetkiyi, ancak Genel Yönetim Kurulunun onayını alarak kullanabilir. Aksi takdirde Şubenin yapacağı işlemle ilgili şube olarak Yönetim Kurulu Üyeleri, yasalar çerçevesinde kişisel olarak sorumludurlar.
Çeşitli Hükümler
Madde 34
Tüzüğün Değiştirilmesi: Dernek tüzüğünün değiştirilebilmesi için Genel Kurul mevcut üye sayısının üçte iki çoğunluğunun oyunun alınması şarttır. 
Madde 35
Derneğin Feshi: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Madde 36
Diğer Hükümler: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunun’nun ilgili hükümleri uygulanır.